Thursday, 12 November 2009

Национална стратегия за развитие на младежта

Грижата за младите хора е най-важна национална кауза, за да осигурим Европейско развитие на България. Създаването на благоприятни условия за училищно и универститетско образование, неформално обучение, професионално, социално и личностно реализиране на младите хора, за участие в обществения живот и икономическия живот, за приобщаване в управлението на местно, областно и национално ниво, за връщане в България на обучаващите се в чужбина допринася за подобряването на демографската
ситуация в България и е значим фактор за преодоляване на кризата и за догонващо
Европейския съюз развитие и сближаване на качеството на живот.
На 27 юли 2009г. в отговор на Програмната декларация на Правителството на Европейското развитие на България 41-то Народното събрание създаде Министерство
на образованието, младежта и науката, разбирайки значимостта на младежката политика и необходимостта от интегриран подход в политиките за благосъстоянието на децата и младежта,

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДИАЛОГ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МЛАДИТЕ ХОРА В
БЪЛГАРИЯ
В открит и откровен диалог с младите хора държавата трябва да начертае основната линия за развитието на компетентни, предприемчиви и активни млади хора и да осигури и насочи младите хора към организиран и солидарен обществен живот .
ВТОРИЯТ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ БГ МЛАДЕЖ’2006 стартира процеса на подготовка на нова стратегическа рамка на младежката политика с приемането на Декларация за приемането законодателни мерки в подкрепа на младите хора.
В рамките на ТРЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ БГ МЛАДЕЖ (октомври 2007) младежките представители поставиха въпроса за необходимостта от формулиране на дългосрочна визия за развитието на младите хора в България чрез приемане от Народното събрание на национална стратегия за период от десет години.
ЧЕТВЪРТИЯТ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ БГ МЛАДЕЖ очерта рамката на националната стратегия за младежта. В периода ноември 2008г. – септември 2009г. младежки представители и младежки работници взеха участие в национални и областни публични консултации в София, Смолян, Пловдив, Хасково, Разград, Русе, Варна, Ямбол, Плевен,
Перник, Сливен, Бургас, Силистра, Шумен и Благоевград с участието на над 500 млади хора, представители на младежките организации, общините, областните администрации и централната администрация за обсъждане и дефиниране на целевите групи, страгическите цели, приоритети и задачи на националната стратегия и бяха направени над 100 писмени предложения.

Проведената представителна социална оценка на предложените стратегически цели, приоритети и задачи в националната статегия 2010-2020 сред български граждани на възраст 15 – 40 години показа, че като цяло, дефинираните в стратегически цели и приоритети се оценяват като изключително важни, но определено се предпочита поставянето на конкретни задачи.

No comments:

Post a Comment